Текст выступления заместителя начальника Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Нурдаулета Суиндикова на заседании Общественного совета при Генеральной прокуратуре (г.Астана, 2 октября 2013 г.)

03 октября 2013 Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Мемлекет басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында діни экстремизм және терроризм көріністерін бейтараптандыру, сондай-ақ терроризмге қарсы қолданыстағы заңнаманы жетілдіру қажеттігі көрсетілген.

Бұл тапсырма аталған Жолдауды іске асыру бойынша Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарында көрініс тапты. Оған сәйкес Бас прокуратураға уәкілетті мемлекеттік органдармен бірге осы саладағы заңнаманы жетілдіру бойынша шараларды қабылдау тапсырылған.

Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 97 тармағын орындау шеңберінде Бас прокуратурамен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, «Қазақстан Республикасының Діни экстремизм мен терорризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі кейбір Заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасына Тұжырымдама, сондай-ақ Заң жобасы мен салыстырма кесте әзірленді.

Көрсетілген Тұжырымдама ағымдағы жылдың 2 тамызында Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық  комиссиямен мақұлданып, онымен Заң жобасының Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалары жұмыстарының жоспарынан тыс әзірленуі мақсатқа сай деп танылды.

Енгізілудегі түзетулермен халықтың танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Заң жобасы Бас прокуратураның ведомстволық порталында (сайтында) орналастырылып, ол туралы тиісті баспасөз-ақпаратында бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланды.

Қоғамдық ой-пікірдің мониторингі отандастарымыздың көпшілігі (Интернетті пайдаланушылар) бізбен Заң жобасы бойынша жүргізілудегі жұмысты оң қабылдап, оның өзектілігі және ұсынылудағы түзетулердің қажеттігі туралы пікір білдіргенін көрсетті.

Бүгінге Заң жобасы Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 97 тармағын орындауға жауапты барлық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотымен және Сыртқы істер министрлігімен жұмыс тәртібінде келісілді.

Заң жобасы қарап, Үкіметтің заң жобалары жұмыстарының жоспарынан тыс Парламент Мәжілісіне енгізу мерзімін белгілеу үшін ағымдағы жылдың 23 қыркүйегінде Президент Әкімшілігіне жолданды.

Заң жобасының негізгі ережелері Президент Әкімшілігімен мақұлданған жағдайда  Бас прокуратура мүдделі мемлекеттік органдармен бірге оны Парламент Мәжілісіне енгізу бойынша заңнамамен қарастырылған рәсімдерді (тиісті сараптамаларды жүргізу және Премьер-Министрдің Кеңсесімен келісу) жүргізеді.

«Қазақстан Республикасының Діни экстремизм мен терорризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасының бірқатар негізгі мақсаттарына Сіздердің назарларыңызды аударуға рұқсат етіңіздер.

Итак, позвольте обратить Ваше внимание на ряд основных целей проекта Закона Республики Казахстан «О внесении из­менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка­захстан по вопросам противодействия экстремизму и терро­ризму».

Первое – совершенствование понятийного аппарата.

К примеру, это связано с необходимостью закрепления в законах единых понятий «финан­сирования экстремизма» и «финансирования терроризма».

Понятие «финансирование терроризма» в Законе «О противодействии терроризму» отлично от разъяснения этого же понятия, содержащегося в Законе «О противодействии легализации (отмыва­нию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию тер­роризма».

Второе - определение и конкретизация компетенций отдельных государствен­ных органов в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Как показала практика, осуществление экстремистской или террористи­ческой деятельности сопряжено с финансовыми затратами и, соответственно, предупреждение, выявление и ликвидация источников их финансирования яв­ляется одним из наиболее эффективных методов противодействия экстремизму и терроризму.

Между тем, на сегодня Законом «О противодейст­вии терроризму» (пп.14 ст.7) за органами финансовой полиции закреплено осуществление предупреждения, выявления, пресечения только лишь каналов финан­сирования терроризма.

В этой связи, путем внесения поправок в законы «Об органах финансо­вой полиции Республики Казахстан» и «О противодействии экстремизму» мы предлагаем закрепить компетенцию органов финансовой полиции в осущест­влении предупреждения, выявления, пресечения источников, каналов и спосо­бов финансирования не только терроризма, но и экстремизма.

Третье - совершенствование системы контроля, учета и административного над­зора за лицами, отбывшими наказание за экстремистские и террористические преступления.

Несмотря на предпринимаемые меры, лица указанной категории, после отбытия наказания и освобождения продолжают пропаган­дировать среди граждан радикальную религиозную идеологию, тем самым во­влекая их в свою противоправную деятельность.

В этой связи, видится необходимым закрепить в законодательстве прямую норму об установлении административного надзора за лицами, отбывшими наказание за совершение экстремистских или террористических преступлений, независимо от того к какой категории преступление относится (средним, тяжким или особо тяжким).

Установление административного надзора за этими лицами позволит органам внутренних дел контролировать их перемещение и применять к ним предусмотренные законом ограничения.

Четвертое - приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положе­ниями принятого 8 января 2013 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка­захстан по вопросам противодействия терроризму».

В соответствии со статьей 11 Закона «О противо­действии экстремизму» координация деятельности государственных органов по противодействию экстремизму в Республике Казахстан осуществляет государ­ственный орган, определяемый Президентом Республики Казахстан.

Между тем, 8 января 2013 года в статью 2 Закона «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (пп.4-1 п.1) были внесены изменения, согласно которым в число задач ор­ганов национальной безопасности была отнесена координация деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Республике Казахстан.

Соответственно, в этой части следует внести изменения в Закон «О противодействии экстремизму» (ст.11) по закреплению коорди­нации деятельности государственных органов в сфере противодействия экс­тремизму в Республике Казахстан за органами национальной безопасности.

Пятое - закрепление правовых оснований пресечения распространения инфор­мационных материалов с террористическим содержанием.

Как показала практика расследования уголовных дел, вовлечение граждан в террористическую деятельность происходит под воздействием проповедников (эмиссаров) террористических организаций и информационных материалов с радикальным содержанием.

При этом информационные материалы, распространяемые на печатных или электронных носителях (диски, флэшки), в том числе в сети Интернет, содержат материалы, пропагандирующие и оправдывающие терроризм, а также «Инструкции» по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению актов терроризма.

Если действующее законодательство содержит нормы, позволяющие в судебном порядке пресекать распространение экстремистских материалов, то такой процедуры нет по материалам с террористическим содержанием.

В этой связи нами предлагается предусмотреть в законе данную процедуру, что позволит пресекать ввоз, издание и распространение на территории страны подобных информационных материа­лов.

 Шестое - закрепление правовых оснований по пресечению въезда на территорию страны или выезда за рубеж лиц, преследующих экстремистские и террористические цели.

За последние 5 лет на территории Республики Казахстан за­держано 70 иностранцев, причастных к деятельности зарубежных экстремист­ских или террористических организаций.

Имеются факты попадания наших граждан, проходящих обучение в зарубежных теологических заведениях, под влияние эмиссаров экстремистских или террористических структур.

В этой связи следует ввести дополнительные законодательные ограничения в данном направлении.

Одним из путей решения данной задачи нами видится наделение органов национальной безопасности правом объявления физическим ли­цам обязательного для исполнения официального предостережения о недопус­тимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предва­рительное следствие по которым отнесено законодательством к ведению орга­нов национальной безопасности.

Введение данной нормы будет, в первую очередь, носить профилактический характер.

В случае же если официальное предостережение не возымеет должного воздействия, то виновное лицо за неподчинение законным требованиям органов национальной безопасности будет нести установленную законом ответственность и соответственно, его планы по выезду за рубеж для участия в экстремистской или террористической деятельности будут сорваны.

Конечно, эти предостережения будут вноситься лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к указанной деятельности.

Седьмое - исключение распространения идей религиозного экстремизма и тер­роризма под прикрытием религии путем пересмотра норм, затрагивающих вопросы миссионерской деятельности, издания, изготовления и распространения религиозной литературы и информационных материалов, проведения религиоведческой экспертизы.

В данном аспекте, приведу одну из норм закона, которую следует дополнить.

Так, пунктом 3 статьи 9 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» предусмотрена возможность ввоза на территорию Казахстана информационных материалов религиозного содержания после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.

Между тем, в этом Законе отсутствует обязательность наличия положительного заключения религиоведческой экспертизы для получения права на распространение религиозной литературы и других информационных материалов религиозного содержания, изданных непосредственно на территории Казахстана, что создает условия для возможного распространения среди населения материалов экстремистской или террористической направленности.

Соответственно, приведенный законодательный пробел следует устранить.

Восьмое – законопроектом предполагается в статье 9 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» закрепить количественный критерий ввозимой на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и информационных материалов религиозного содержания для личного пользования (до 3-х экземпляров).

Актуальность данного вопроса заключается в сохраняющейся тенденции повышения интереса населения к различным религиозным вероучениям и спроса к религиозной литературе.

Так, по данным социологического исследования, проведенного в августе 2012 года Казахстанским институтом социально-экономической информации и прогнозирования, почти половина (47%) казахстанцев считают себя лицами, читающими религиозную литературу (иногда или регулярно) и 25% верующего населения Казахстана приняли определенную религию посредством самостоятельного изучения религиозной литературы.

Только за 8 месяцев текущего года зарегистрирован ввоз в страну порядка 460 тысяч единиц религиозной литературы (2012 году – 376 тысяч).

Проведенный нами анализ этого вопроса показал, что в большинстве случаев ввоз религиозной литературы и информационных материалов религиозного содержания на территорию страны допускается физическими лицами.

К примеру, при осуществлении таможенного контроля 3 декабря 2012 года у гражданина Республики Казахстан Тарабак Н., прибывшего из Кыргызстана, обнаружена религиозная литература в количестве 920 экземпляров.

В мае 2013 года сотрудниками контрольно-пропускного пункта «Майкапчагай» Восточно-Казахстанской области при досмотре гражданина Китая Рахмет М. обнаружена религиозная литература в количестве 54 экземпляров.

Все указанные граждане при ввозе на территорию Казахстана данной литературы заявили, что она предназначена для их личного пользования сославшись на требования подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

В силу этой нормы Закона одним из оснований проведения уполномоченным органом (Агентство по делам религий) религиоведческой экспертизы является факт ввоза информационных материалов религиозного содержания, за исключением материалов, предназначенных для личного пользования.

Другими словами, любое частное лицо может ввезти в Казахстан религиозную литературу и информационные материалы религиозного содержания в любом количестве (десятки и сотни экземпляров), заявив, что она предназначена для его личного пользования без проведения по их содержанию религиоведческой экспертизы.

Соответственно, в условиях нынешней религиозной ситуации в Казахстане установление эффективного механизма государственного контроля за ввозом религиозной литературы и информационных материалов религиозного содержания на территорию страны является важным с точки зрения профилактики религиозного радикализма.

Я привел лишь основные правовые вопросы, которые планируется усовершенствовать принятием Законопроекта.

В целом, принятие Законопроекта позволит выстроить целостную правовую систему нейтрализации угроз экстре­мизма и терроризма.

При этом принятие Законопроекта не повлечет негативных правовых, социально-экономических последствий и не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

 

Комментарии

Добавить комментарий